Prohlášení o přístupnosti


Kapitola A: Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
 2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu.
 3. Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky jsou standardně ovladatelné.
 4. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
 5. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
 6. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení.
 7. Velikost písma je možné zvětšit alespoň na 25% a zmenšit alespoň na -50% původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížečePři takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.

Kapitola B: Práci s webovou stránkou řídí uživatel

 1. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní výstupní či ovládací zařízení.
 2. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení.
 3. Načtení nové webové stránky či přesměrování jsou možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře.
 4. Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče jsou možné pouze na jinou webovou stránku.
 5. Na webové stránce nedochází rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku.
 6. Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, je možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost.
 7. Časový limit pro práci s webovou stránkou jsou dostatečný. Pokud to nevylučuje charakter webové stránky, může uživatel časový limit prodloužit nebo vypnout.

Kapitola C: Informace jsou srozumitelné a přehledné

 1. Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje.
 2. Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších výstižně nadepsaných celků.
 3. Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách, je možné přeskočit.

Kapitola D: Ovládání webu je jasné a pochopitelné.

 1. Navigace je srozumitelná a konzistentní na všech webových stránkách. Od ostatního obsahu webové stránky jsou zřetelně oddělena.
 2. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.
 3. Kromě navigace je k dispozici rovněž vyhledávání. Odkaz na vyhledávací formulář jsou k dispozici na každé webové stránce.
 4. Každá webová stránka má výstižný název odpovídající jejímu obsahu.
 5. Každý formulářový prvek má popisek vystihující požadovaný obsah.
 6. Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, jsou k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. Pokud to charakter webového formuláře nevylučuje, jsou k dispozici rovněž informace, jak tuto chybu odstranit.
 7. Text odkazu nebo jeho přímo související text výstižně popisují cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, je odkaz doplněn sdělením o typu, případně o velikosti tohoto souboru.
 8. Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.

Kapitola E: Kód je technicky způsobilý a strukturovaný.

 1. Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, jsou použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.
 2. Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, mají vždy uvedenu počáteční a koncovou značku. Značky jsou správně zanořeny a nesmí docházet k jejich křížení.
 3. Ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.
 4. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a jsou výstižné.
 5. Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, musí obsahovat značky pro záhlaví řádků nebo sloupců.
 6. Obsah všech tabulek dávají smysl čteně po řádcích zleva doprava.

Kapitola F: Prohlášení o přístupnosti webových stránek.

 1. Každá webová stránka obsahuje odkaz na toto prohlášení.
 2. Pokud web z podmíněně povinných pravidel uvedených pod čísly položek 1-27 a v souladu s uvedenou podmínkou neuplatní, musí uveřejnit tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně příslušného odůvodnění.