Podmínky používání


Tyto Podmínky používání ("dohoda") stanoví právně závazné podmínky pro užívání Služeb dikobraz.cz.

Souhlasíte s tím, že vaše užívání webu dikobraz.cz bude vázáno touto dohodou, ať už jste "Návštěvník" nebo "Člen".

I. Popis služby

dikobraz.cz je internetová služba, která umožňuje jejím členům vytvářet jedinečné osobní on-line profily s cílem představit, sledovat, upravovat nebo publikovat obrazová díla. Služby a další prvky, obsah, nebo aplikace dikobraz.cz patří provozovateli Kryštof Bernat se sídlem v České republice.

II. Stanovení termínů

 • "Návštěvník" se odkazuje na osobu, která jednoduše prochází dikobraz.cz webové stránky;
 • "Člen" popisuje osobu, která prošla registrací dikobraz.cz;
 • "Poskytovatel" popisuje osobu poskytující autorský obsah;
 • "Uživatel" označuje Návštěvníka nebo člena;
 • "Obsah" se odkazuje na karikatury, texty, soubory, obrázky, fotografie, videa, zvuky, hudební díla, autorská díla, nebo cokoliv jiného umístěného (uloženého) na stránkách dikobraz.cz;
 • "Web" označuje webovou stránku www.dikobraz.cz;
 • "Webové služby" jsou funkce a způsoby používání webové stránky www.dikobraz.cz a přidružených profilů na sociálních sítích;
 • "dikobraz.cz" je množina provozovatelů a administrátorů webové stránky www.dikobraz.cz;
 • "Profil" je vaše profilová stránka obsahující vaši fotku a stručné informace osobního a neosobního charakteru.

III. Použití

 1. Můžete používat služby webu, pokud souhlasíte s dodržováním všech platných právních předpisů této dohody. Přečtěte si prosím tuto smlouvu pečlivě a uložte ji. Pokud s ní nesouhlasíte, měli byste opustit Web a okamžitě přerušit používání Webových služeb.
 2. Pokud si přejete stát se Členem, komunikovat s ostatními Členy a využívat Webové služby, musíte uvést svůj souhlas s podmínkami smlouvy o užívání během registračního procesu. Tato dohoda zahrnuje politiku využívání Webových služeb a Obsahu, vaše práva, povinnosti a omezení týkající se vašeho používání Webových služeb a zásad ochrany osobních údajů. Za účelem účasti v některých Webových službách můžete být upozorněni, že je nutné stáhnout software nebo obsah a / nebo souhlasit s dodatečnými podmínkami. Není-li stanoveno jinak dodatečnými podmínkami platnými pro Webové služby, ve které se budete chtít zúčastnit, jsou tyto dodatečné podmínky včleněny do této dohody. Chcete-li obdržet kopii této dohody, kontaktujte nás.
 3. Dikobraz.cz má možnost tuto smlouvu čas od času změnit. Tyto změny musí být oznámeny 30 dní předem v obsahové části Komunita humoru v sekci "Oznámení". Souhlasíte s tím, že na případné změny této dohody navážete, pokud budete pokračovat v používání Webových služeb. Proto je důležité, abyste si tuto dohodu pravidelně aktualizovali.
 4. Informace, které poskytnete na Webu vybírejte pečlivě. Váš Profil nesmí obsahovat následující položky: telefonní čísla, adresy, příjmení, a fotografie obsahující nahotu nebo obscénní, oplzlé, příliš násilné, obtěžující, sexuálně explicitní nebo jakékoliv jiné nežádoucí předměty. Přes výše uvedený zákaz může dikobraz.cz smazat veškerý nepřesný, urážlivý nebo nevhodný sexuálně explicitní materiál z vašeho profilu, včetně reklam třetích stran. Pokud jste si vědomi zneužívání Webových služeb, obraťte se prosím ihned do sekce kontakt.
 5. Dikobraz.cz si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, odmítnout, odeslat či odstranit jakýkoliv příspěvek včetně soukromých zpráv s vámi, a / nebo je omezit, pozastavit, stejně jako ukončit váš přístup na Web zcela nebo částečně kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu nebo bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti. dikobraz.cz si výslovně vyhrazuje právo odstranit váš Profil a / nebo omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup k jakékoliv části Webových služeb, pokud dikobraz.cz určí, na základě vlastního uvážení, že představují hrozbu pro dikobraz.cz a / nebo jeho Uživatelů.

IV. Způsobilost

Použití a členství na Webu je neplatné, je-li zakázáno. Při využívání služeb Webu prohlašujete a zaručujete, že:

 1. Veškeré registrační údaje, které předložíte jsou pravdivé a přesné;
 2. Budete dodržovat přesnost těchto informací;
 3. Jste starší 18 let;
 4. Používáním Webových služeb neporušujete žádné platné zákony nebo předpisy České republiky. 

Váš Profil může být odstraněn a vaše Členství může být zastaveno bez varování, pokud se domníváme, že jste mladší 18 let.

V. Doba trvání

Tato dohoda zůstane v plné platnosti při využívání Webových služeb. Vaše Členství můžete ukončit kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu na stránce "Nastavení účtu". dikobraz.cz může ukončit vaše Členství kdykoliv, bez předchozího upozornění. Dokonce i poté, co Členství zaniklo, bude tato dohoda platná.

VI. Poplatky

Berete na vědomí, že si dikobraz.cz vyhrazuje právo účtovat za Webové služby, je-li to u nich viditelně uvedeno, a změnit své poplatky čas od času dle jeho uvážení. Pokud dikobraz.cz ukončí vaše Členství, protože jste porušil dohodu, nemáte nárok na vrácení jakékoliv nevyužité části vstupních poplatků.

VII. Heslo

Když se zaregistrujete, abyste se stal Členem, budete vyzváni k výběru hesla. Jste plně odpovědni za zachování důvěrnosti vašeho hesla. Souhlasíte, že nebudete používat účet, uživatelské jméno, nebo heslo jiného Člena, nebo sdělovat své heslo žádné třetí straně. Souhlasíte s tím, že budete dikobraz.cz okamžitě informovat, pokud se domníváte, že došlo k jakémukoliv neoprávněnému použití vašeho účtu nebo přístup k vašemu heslu. Jste výhradně zodpovědní za veškeré použití vašeho účtu.

VIII. Nekomerční užití členů

 1. Webové služby jsou pro osobní potřebu členů a nesmí být použity ve spojení s jakýmkoliv komerčním úsilím s výjimkou těch, které jsou výslovně schváleny dikobraz.cz.
 2. Nelegální a / nebo neoprávněné použití Webových služeb, včetně sbírání uživatelských jmen a / nebo e-mailových adres členů elektronickými nebo jinými prostředky pro účely zasílání nevyžádaných e-mailů nebo neoprávněné užití administračních účtů na Webu je zakázáno.
 3. Komerční inzeráty, odkazy, a další formy obtěžování může mít za následek ukončení Členství. V případě jakéhokoliv nelegálního či neoprávněného použití Webových služeb se povedou příslušné právní kroky, bude-li třeba.

IX. Poskytnutí licence

 1. Poskytovatel poskytuje dikobraz.cz nevýhradní právo k užití Obsah (dále jen „dílo“) spočívající v nevýdělečném zpřístupnění díla veřejnosti v elektronické podobě na webových stránkách dikobraz.cz (dále jen licence).
 2. Poskytovatel prohlašuje, že autorská práva, která touto smlouvou dikobraz.cz poskytuje, mu patří bez jakéhokoliv omezení, že nemá závazky, které by bránily poskytnutí licence dikobraz.cz.
 3. dikobraz.cz se zavazuje respektovat osobnostní práva autora uvedených děl a uvést jeho jméno na webových stránkách dikobraz.cz
 4. Poskytovatel a dikobraz.cz se dohodli, že se licence poskytuje bezúplatně.
 5. dikobraz.cz se zavazuje, že na webových stránkách dikobraz.cz viditelně uvede upozornění, že uživatelé nejsou oprávněni díla umístěná na webových stránkách dikobraz.cz dále sdělovat veřejnosti, ani pořizovat jejich rozmnoženiny v tištěné nebo elektronické podobě, ani dále rozšiřovat jejich rozmnoženiny v jakékoli podobě

X. Trvání licence

 1. Licence je poskytnuta jako nevýhradní, a to na dobu po dobu užívání webových služeb.
 2. Tato smlouva neopravňuje dikobraz.cz k udílení podlicence ani k poskytnutí licence k jinému způsobu užití díla bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 3. dikobraz.cz není povinen licenci využít.

XI. Závěrečná ustanovení k licencím

 1. Pro právní vztahy založené touto smlouvou platí, že pokud není výslovně sjednáno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona.
 2. Změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně.
 3. Práva a závazky z této smlouvy nepřecházejí na právního nástupce dikobraz.cz bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 4. K prodeji podniku, jehož součástí je licence, či takové části podniku, která tvoří jeho samostatnou organizační složku, je třeba výslovný písemný souhlas Poskytovatele.
 5. Postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě lze jen s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

XII. Vlastnická práva k Obsahu

dikobraz.cz nemá žádná vlastnická práva k Obsahu, který Člen nahrál prostřednictvím Webových služeb. Po odeslání Obsahu na Web budete i nadále zachovávat všechna vlastnická práva k tomuto Obsahu, a budete mít i nadále právo používat svůj Obsah jakkoliv uznáte za vhodné. Při umístnění jakéhokoliv Obsahu prostřednictvím Webových služeb dáváte dikobraz.cz omezenou licenci používat, modifikovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat, reprodukovat a distribuovat tento Obsah pouze prostřednictvím Webových služeb. Všechna obchodní práva zůstávají umělci. dikobraz.cz nemá oprávnění prodat nebo jinak zpeněžit karikatury třetím stranám, pokud k tomu uživatel výslovně neudělil dikobraz.cz povolení. Opatření pro komerční využití, zejména členění výnosů, vyžaduje samostatnou dohodu. Licence poskytnutá dikobraz.cz je nevýhradní. To znamená, že svůj obsah budete moci licencovat komukoliv jinému. Licence je bezplatná, což znamená, že dikobraz.cz není povinen zaplatit za použití Obsahu, který zveřejníte na Webu. Tato licence je sublicencovatelná, takže dikobraz.cz může využít svých poboček a subdodavatelů, jako jsou internetové sociální sítě, ke zprostředkování Webových služeb po celém světě, protože internet a Web mají globální dosah. Tato licence bude ukončena v době, kdy dojde ke smazání vámi nahraného Obsahu z Webu. Vy zaručujete, že:

 1. Jste vlastníkem Obsahu odeslaný vámi nebo prostřednictvím Webových služeb, nebo máte jiné právo udělit licenci uvedenou v této části.
 2. Odeslání svého Obsahu nebo prostřednictvím Webových služeb neporušuje právo na soukromí, autorské právo, smluvní právo nebo jiné právo žádné třetí osoby.

Souhlasíte s tím, že zaplatíte veškeré honoráře, poplatky a jiné dlužné náklady jakékoliv osobě disponující autorskými právy k obsahu uloženého vámi prostřednictvím Webových služeb. Obsah Webových služeb je Obsahem webu. Obsah je chráněn autorskými právy, ochranných známek, patentů, obchodních tajemství a dalšími zákony. dikobraz.cz vlastní a ponechává si všechna práva na Obsah Webu a Webových služeb. dikobraz.cz vám tímto uděluje omezenou, odvolatelnou, nesublicencovatelnou licenci k reprodukování a zobrazení Obsahu výhradně pro vaše osobní použití v souvislosti s prohlížením Webu pomocí Webových služeb. Výše uvedené licence nezahrnují žádný softwarový kód. Webové služby zobrazují obsah uživatelů a dalších licencí Webu. S výjimkou Obsahu uloženého vámi nesmíte kopírovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, vysílat, přenášet, distribuovat, zobrazovat nebo prodávat jakýkoliv Obsah zobrazovaný prostřednictvím Webových služeb.

XIII. Uložený obsah

dikobraz.cz může odstranit jakýkoliv Obsah, který podle vlastního uvážení porušuje tuto smlouvu nebo který může být urážlivý, nezákonný nebo porušuje práva, škodu, nebo ohrožuje bezpečnost osob. dikobraz.cz nenese žádnou odpovědnost za sledování Webových služeb. dikobraz.cz nenese žádnou odpovědnost nebo povinnost upravit nebo odstranit jakýkoliv nevhodný Obsah. Dále dikobraz.cz nenese žádnou odpovědnost za chování Uživatelů předkládajících takový Obsah. Jste výhradně odpovědní za Obsah, který umístíte prostřednictvím Webových služeb a jakýkoliv materiál nebo informace, které předáte ostatním Členům. dikobraz.cz neschvaluje a nemá žádnou kontrolu nad Obsahem. Obsah nemusí být nutně přezkoumán Webem ani nikym z dikobraz.cz před odesláním a nemusí nutně odrážet názory nebo politiku Webu. dikobraz.cz neposkytuje žádné záruky na přesnost a spolehlivost Obsahu nebo jiného materiálu či informace, které předává svým uživatelům prostřednictvím Webových služeb.

XIV. Nevhodné aktivity a obsah

Následující je částečný seznam druhů Obsahu, který je nezákonný nebo zakázaný uložit prostřednictvím Webových služeb. dikobraz.cz si vyhrazuje právo vyšetřovat a přijmout příslušné právní kroky proti každému, kdo porušuje toto ustanovení, včetně, ale bez omezení, odstranění pochybných sdělení na Webu a ukončení Členství v takovém případě. Nepovolený obsah je:

 1. Jasně urážlivý a / nebo propaguje rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzické poškození jakéhokoliv druhu proti jakékoli skupině nebo jednotlivci;
 2. Obtěžuje nebo obhajuje obtěžování jiné osoby;
 3. Využívá lidi sexuálním nebo násilným způsobem;
 4. Obsahuje fotografie nahoty, násilí nebo urážlivých předmětů nebo obsahuje odkaz na webové stránky pro dospělé;
 5. Shromažďuje osobní informace od kohokoliv do věku 18 let;
 6. Poskytuje telefonní čísla, adresy, příjmení, adresy URL nebo e-mailové adresy;
 7. Podporuje informace, o kterých víte, že jsou nepravdivé nebo zavádějící nebo propagují nelegální aktivity nebo chování, které jsou výhružné, obscénní, hanlivé nebo urážlivé;
 8. Podporuje ilegální nebo neoprávněné kopírování autorsky chráněného díla jiné osoby, mmj. poskytování pirátských počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací k obcházení autorských práv v podobě výroby a nainstalování kopie, nebo poskytování pirátské hudby nebo odkazy na pirátské hudební soubory;
 9. Zahrnuje přenos "nevyžádané pošty", "řetězových dopisů" nebo nevyžádaných hromadných mailů, instant messaging, "spimming," nebo "spamování";
 10. Obsahuje stránky se vstupem přes heslo či jinak omezené nebo skryté stránky nebo obrázky (i bez prolinkování);
 11. Prohlubuje nebo podporuje jakékoliv trestné činnosti či podnikání nebo poskytuje instruktážní informace o nelegální činnosti, včetně, ale bez omezení na výrobu nebo nákup nelegálních zbraní, porušování něčího soukromí nebo poskytování nebo vytváření počítačových virů;
 12. Nabízejí hesla nebo osobní identifikační údaje pro komerční nebo nezákonné účely ostatních Uživatelů;
 13. Zahrnuje obchodní činnosti a / nebo prodej bez předchozího písemného souhlasu dikobraz.cz jako soutěže, sázky, reklama, nebo pyramidové hry;
 14. Obsahuje fotografii jiné osoby bez jejího souhlasu;
 15. Obsahuje sexuálně sugestivní snímky nebo jakýkoliv jiný nekalý a / nebo klamavý obsah.

Pokračováním je částečný seznam druhů činnosti, který je nezákonný nebo zakázaný na Webu. dikobraz.cz si vyhrazuje právo vyšetřovat a přijmout příslušné právní kroky proti každému Členovi, který porušuje toto ustanovení, včetně, a bez omezení, ohlášení orgánům činným v trestním řízení. Zakázané činnosti zahrnují, ale neomezují se pouze na:

 1. Trestné nebo protiprávní činnosti, včetně dětské pornografie, podvodu, obchodování s obscénním materiálem, obchodování s drogami, hazardních her, obtěžování, pronásledování, spamování, spimming, zasílání virů nebo jiných škodlivých souborů, porušování autorských práv, porušení patentu nebo odcizení obchodních tajemství;
 2. Reklama nebo snaha o získání kteréhokoliv člena k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv produktu nebo služby prostřednictvím Webových služeb. Nesmíte přenášet žádné řetězové dopisy nebo nevyžádané e-maily ostatním uživatelům. Porušení těchto pravidel je také použít jakékoliv informace získané pomocí Webových služeb s cílem kontaktovat, inzerovat, žádat nebo prodávat u kteréhokoliv Člena bez jeho předchozího výslovného souhlasu. V zájmu ochrany našich Členů z takové reklamy nebo nabídky si dikobraz.cz vyhrazuje právo omezit počet e-mailů, které může Člen zaslat ostatním Členům v jakémkoliv období 24 hodin na číslo, které dikobraz.cz považuje za vhodné. Pokud porušíte tuto smlouvu a odešlete nevyžádaný hromadný e-mail, zprávy nebo jiné nevyžádané sdělení jakéhokoliv druhu prostřednictvím Webových služeb, potvrzujete, že jste se již způsobil značné škody vůči dikobraz.cz, ale že výše takové škody by bylo velmi obtížné zjistit. Jako odhad takové škody souhlasíte s uhrazením dikobraz.cz částku 500 korun za každý takový nevyžádaný e-mail nebo jiné nevyžádané sdělení, které jste poslal pomocí Webových služeb;
 3. Krytí nebo překrytí bannerové reklamy na vašem Profilu pomocí HTML / CSS nebo jakýmikoliv jinými prostředky;
 4. Jakékoliv automatizované použití systému, například přidávání přátel pomocí skriptů nebo zasílání připomínek nebo zpráv;
 5. Zasahování, přerušení nebo vytváření nepřiměřené zátěže Webovým službám, sítím nebo službám spojenými s Webovými službami;
 6. Pokoušení se vydávat jiného Člena nebo osobu;
 7. Sdělování svého hesla třetí osobě nebo povolení jakékoliv třetí straně přístup k vašemu účtu;
 8. Prodávání nebo jiné předávání svého profilu;
 9. Použití jakékoliv informace získané pomocí Webových služeb s cílem obtěžovat, zneužit nebo poškodit jinou osobu;
 10. Zobrazení reklamy na vašem profilu nebo přijetí platby nebo cokoliv hodnotného od třetí osoby výměnou za vaši obchodní činnost prostřednictvím Webových služeb jménem této osoby, jako je například umístění komerčního obsahu na Profilu nebo odesílání zpráv s komerčními účely.

XV. Autorská práva

Nemůžete ukládat jakýkoliv autorsky chráněný materiál, ochranné známky nebo jiné vlastnické informace patřící jiným bez předchozího písemného souhlasu vlastníka těchto vlastnických práv. Je politikou dikobraz.cz pozastavit členství každého Člena, který opakovaně porušuje autorská práva druhých, dokud neobdrží řádné povolení vlastníka autorských práv nebo jeho právního zástupce. Bez omezení výše uvedeného, pokud si myslíte, že vaše práce byla zkopírována a zveřejněna na Webu způsobem, který představuje porušení autorských práv, prosím, Kontaktujte nás s těmito informacemi:

 1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;
 2. Popis díla chráněného autorskými právy, které bylo podle vašeho názoru porušeno;
 3. URL adresu díla chráněného autorskými právy, které bylo podle vašeho názoru porušeno;
 4. Vaši poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
 5. Písemné prohlášení, že máte dobrou víru, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv ani jeho zástupcem;
 6. Vaše prohlášení, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo máte oprávnění jednat jménem jeho vlastníka.

XVI. Členské spory

Jste výhradně zodpovědní za vaše interakce s ostatními Uživateli Webu. dikobraz.cz si vyhrazuje právo, ale nemá povinnost, monitorovat spory mezi vámi a ostatními Uživateli. dikobraz.cz neodpovídá za žádnou Uživatelskou interakci.

XVII. Soukromí

Použití Webových služeb se rovněž řídí naší politikou ochrany soukromí, která je začleněna do této dohody.

XVIII. Prohlášení

 • Obsah - dikobraz.cz není odpovědný za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací nebo Obsahu zveřejněného na Webu nebo v souvislosti s Webovými službami, ať je způsobeno Uživateli Webu nebo jakýmkoliv zařízením nebo programováním spojeného s využitím Webových služeb. Nároky na ručení týkající se škody způsobené použitím jakéhokoliv Obsahu budou proto zamítnuty. Části stránek nebo kompletní Obsah včetně všech nabídek a informací mohou být rozšířeny, změněny nebo částečně nebo zcela smazány dikobraz.cz se zvláštním oznámením v obsahové části fórum v sekci "Aktualizace".
 • Odkazy - Profily členů na Webu mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. dikobraz.cz není zodpovědný za obsah stránek, na které vedou odkazy z jeho stránek. Při přístupu k těmto stránkám třetích stran činíte na vlastní nebezpečí. dikobraz.cz nenese žádnou odpovědnost za reklamy třetích stran, které jsou zveřejněny na Webu nebo prostřednictvím Webových služeb, ani nebere žádnou odpovědnost za zboží nebo služby poskytované svým inzerentům.
 • Uživatelé - dikobraz.cz není odpovědný za jednání, ať už online nebo offline, libovolného Uživatele Webových služeb. dikobraz.cz nenese žádnou odpovědnost za případné chyby, opomenutí, přerušení, smazání, závady, zpoždění v provozu nebo přenosu, selhání komunikačního kanálu, odcizení nebo zničení nebo neoprávněnému přístupu k nim nebo pozměňování cest k Uživatelům. dikobraz.cz není zodpovědný za jakékoliv problémy nebo technické poruchy telefonní sítě nebo internetových linek, počítačových on-line systémů, serverů nebo poskytovatelů počítačového vybavení, softwaru, selhání všech e-mailů nebo technické problémy a zpomalení internetu, včetně zranění nebo poškození Uživatelů nebo poškození jakýchkoliv zainteresovaných počítačů dalších osob v síti. Za žádných okolností nenese dikobraz.cz odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody, včetně zranění nebo usmrcení osob, vyplývající z používání Webových služeb, pobytem na události dikobraz.cz. dikobraz.cz výslovně odmítá jakoukoliv záruku vhodnosti pro konkrétní účel. dikobraz.cz nemůže zaručit a neslibuje žádné konkrétní výsledky z využití Webových služeb.

XIX. Omezení odpvoědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ dikobraz.cz NENESE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLIV TŘETÍ OSOBĚ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ ŠKODY ZE ZTRÁTY NA ZISKU VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, I V PŘÍPADĚ, ŽE TOMU MOHL dikobraz.cz PŘEDEJÍT. Odpovědnost dikobraz.cz je omezena na úmyslnou škodu způsobenou přímo Webem, stejně jako jeho vlastní hrubé nedbalosti.

XX. Spory

Jestliže vznikne jakýkoliv spor v souvislosti s Webovými službami, souhlasíte, že se budete řídit právními předpisy České republiky, bez ohledu na konflikt a místo probíhání sporu.

XXI. Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním dikobraz.cz a jejich příslušných úředníků, agentů, partnerů a zaměstnanců z důvodu podání žaloby, přenesení odpovědnosti, reklamace nebo poptávky, včetně poplatků za právní zastoupení provedené třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z vašeho používání Webových služeb v rozporu s touto dohodou a / nebo vyplývající z porušení této smlouvy a / nebo jakékoliv porušení svých prohlášení a záruk uvedených výše, a / nebo porušuje-li ho Obsah, který jste uložil na Web prostřednictvím Webových služeb.

XXII. Dodatek

Tato dohoda je přijímána na základě vašeho užívání Webu nebo Webových služeb a je dále potvrzením vašeho Členství. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a dikobraz.cz, pokud jde o využívání Webových služeb. Pokud je některé ustanovení této smlouvy protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, toto ustanovení je považováno za oddělitelné od této smlouvy a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Usměj se na Dikobrazu
Přihlas se nebo Klikni a koukej